Etikai kódex

Vialto Consulting – verzió 2.0 – 2023.május 30.

Jelen Etikai Kódex a helyes tanácsadói magatartás általános elveit tartalmazza. A Vialto Consulting saját Etikai Kódexét a Vezetési Tanácsadók Magyarországi Szövetsége (VTMSZ) által készített és nyilvánosságra hozott Etikai Kódex alapján, annak elveivel egyetértve, azt kiegészítve készítette el. A munkatársak a tanácsadói szolgáltatások nyújtása során az Etikai Kódex előírásait betartják, az előírásoknak megfelelő magatartást tanúsítanak ügyfeleikkel, szakmai partnereikkel, versenytársaikkal és egymással szemben.

A Vialto Consulting munkatársai azt tekintik küldetésüknek, hogy tudományosan megalapozott, gyakorlatban kipróbált, magas szintű és tárgyilagos szellemi szolgáltatásokkal segítsék a megbízó vállalatok (ügyfeleik) eredményes működését, miközben szem előtt tartják Magyarország és az emberi közösség általános érdekeit.

Annak érdekében, hogy ezt a célt elérjék, az üzleti magatartás törvényekben előírt szabályain túlmenően önkéntesen vállalják ezen Etikai Kódex szabályainak betartását.

Az Etikai Kódex egyrészt a tanácsadók és ügyfeleik közötti viszonyra, másrészt a tanácsadók egymáshoz való viszonyára, a piaci verseny nem kívánatos jelenségeire, valamint a társadalmi felelősségvállalás kérdésire terjed ki. Ezen dokumentumunkban tanácsadón a Vialto Consultingot és annak minden alkalmazottját, szakmai partnerét kell érteni; ügyfélen a tanácsadói szolgáltatásokat igénybe vevő vagy ezt szándékozó szervezetet és annak minden alkalmazottját kell érteni. A Vialto Consulting mindent elkövet annak érdekében, hogy az Etikai Kódex előírásait minden tanácsadója és más alkalmazottja munkaviszonyának tartama alatt és azt követően is megtartsa. 

A./ SZAKMAI ETIKAI SZABÁLYOK 
 1. A tanácsadó csak olyan munkában/projektben vesz részt, amely az ügyfél valós érdekeit szolgálja. 
 2. A tanácsadó feltárja ügyfele előtt, hogy milyen mértékben rendelkezik a feladat elvégzéséhez szükséges kompetenciákkal és képesítésekkel, továbbá csak olyan feladatra vállalkozik, amelynek szakszerű és magas szintű elvégzéséhez ő vagy és/vagy alvállalkozója a megfelelő felkészültséggel rendelkezik. 
 3. Az egyes munkák/munkarészek vezetését és ellenőrzését olyan személyre bízza, aki az adott területen megfelelő képzettséggel és gyakorlattal rendelkezik. 
 4. A tanácsadó olyan esetben, amikor függetlenségét vagy tárgyilagosságát bármi befolyásolhatja, ezt az ügyfél előtt egyértelműen fel kell tárnia, és az ügyfél döntésétől kell függővé tennie tanácsadói közreműködését, továbbá az érdekkonfliktust fel kell oldania. 
 5. A tanácsadó ügyfeleire vonatkozó minden – a tanácsadói munka során tudomására jutott – információt szigorú titoktartással kezel az ügyfél elvárásainak megfelelően, és megakadályozza, hogy ilyen információk az ügyfél engedélye nélkül harmadik fél tudomására jussanak. 
 6. A tanácsadó a megbízása során az ügyféllel kapcsolatosan tudomására jutott információt nem használhatja fel személyes haszonszerzés céljából sem közvetlenül, sem másokon keresztül. 
 7. A tanácsadó nem titkolja el feladatának teljesítése során alkalmazott módszereit az ügyfél elől. 
 8. A tanácsadó a megbízás teljesítése során célszerűen és a megfelelő szakmai gondossággal jár el. 
 9. Szakmailag megalapozott véleményt, tanácsokat ad és célszerű ajánlásokat tesz, illetve segíti ügyfelét a probléma megoldásában, a célok elérésében. 
 10. A tanácsadó tartózkodik a javasolt specifikus vezetési tanácsadói szolgáltatással kapcsolatos irreális vagy túlzó várakozások keltésétől. 
 B./ ÜZLETI ETIKAI SZABÁLYOK 
 1. A tanácsadó és az ügyfél közötti kapcsolatot szerződés szabályozza, amely az elvégzendő feladat alapos ismeretén alapul. A szerződés előírásainak (a tanácsadás célja, terméke, munkaterve, időzítése és díja) egyértelműnek, szabatosaknak és világosaknak továbbá az ügyfél által megértetteknek és elfogadottaknak kell lenniük 
 2. Ha a tanácsadás folyamán az eredeti szerződésben foglalt tanácsadási munka célja és tartalma lényegesen megváltozik, akkor a szerződést karban kell tartani, azaz módosítani, kiegészíteni vagy újra kell kötni az új igényeknek megfelelően 
 3. A tanácsadó és annak alkalmazottai/alvállalkozói nem fogadhatnak el az ügyféltől olyan pénzbeli vagy egyéb juttatást illetve kedvezményt (kivéve az üzleti érintkezésben szokásos személyes ajándékot), amelyet a megbízást leíró szerződés nem tartalmaz. 
 4. A tanácsadó feladatának végzése során szorosan együttműködik az ügyféllel, megállapodás szerinti gyakorisággal tájékoztatja az ügyfelet a megbízás előrehaladásáról, (ennek keretében beszámol minden olyan fontos körülményről, amely az adott feladat elvégzését jelentősen befolyásolhatja) 
 5. A tanácsadó munkáját folyamatosan dokumentálja, ezt kérésre bemutatja az ügyfélnek és a munka befejezése után archiválja. A tanácsadási folyamat dokumentumai képezik a teljesítésigazolás alapját. 
 6. A tanácsadó ajánlásainak megvalósításában való közreműködés elől nem térhet ki ha a megfelelő kompetenciákkal rendelkezik és az ügyfél biztosítja az ehhez szükséges feltételeket. 
 7. A tanácsadó nem csábítja el és nem alkalmazza ügyfelének dolgozóit, akikkel a feladat végrehajtása során került kapcsolatba a feladaton végzett munka ideje alatt kivéve az ügyfél egyetértésével. 
 8. A tanácsadók egymással piaci versenyben állnak, eközben egymást tiszteletben tartják és közösen törekszenek a szakma tekintélyének emelésére. Tiszteletben tartják a tanácsadás különböző megközelítéseit, módszereit és a szakmában dolgozó többi szakembert. Nem tesznek, és nem mondanak olyat, ami más tanácsadókra (cégekre vagy személyekre) rossz fényt vet, tekintélyüket rontja. 
 9. Ha egyazon ügyfélnél azonos feladatot (“versenyfeladatot”) két vagy több tanácsadó egyidejűleg végez, vagy pedig versenyajánlatot tesznek, a figyelmüket a vállalt feladat elvégzésére (ajánlat elkészítésére) összpontosítják, egymás bírálatától tartózkodnak. 
 10. Ha egyazon ügyfélnél egyidejűleg különböző feladatokon több tanácsadó dolgozik, kezdeményezni kell a kapcsolatot egymással és rögzíteniük kell az esetleges érintkezési pontokat. Határterületi kérdésekben egyeztetett ajánlásokat tesznek, vagy eltérő véleményüket az ügyfél előtt egyeztetett módon feltárják. 
 11. A tanácsadók egymás munkáinak felülvizsgálatát, véleményezését csak egymás tudtával vállalják; ilyen esetben a munkát elvégző másik tanácsadóval együttműködnek, hogy megismerjék a másik tanácsadó álláspontját továbbá döntéseinek, és javaslatainak mélyebb indítékait 
 12. A tanácsadó a munka során harmadik felet csak az ügyfél jóváhagyásával von be 
 13. A tanácsadó a megbízás során udvariasan, tisztelettel és szakmai alapokon viszonyul az ügyfélhez, a kollégákhoz, továbbá a nyilvánosság képviselőihez. 
 14. A tanácsadó nem fogad el juttatásokat harmadik féltől tanácsadói munkájával, javaslataival kapcsolatban. 
 15. Ha a tanácsadó harmadik felet (pl. alvállalkozót) von be a munkába, azt csak az ügyfél hozzájárulásával teheti meg, továbbá köteles gondoskodni arról, hogy a harmadik fél is betartsa az Etikai Kódex előírásait. 
  C./ TÁRSADALMI FELELŐSSÉGVÁLLALÁS ÉS FENNTARTHATÓSÁG 
 1. A tanácsadó ismeri és betartja a hatályos vonatkozó jogszabályokat és előírásokat mind idehaza, mind abban az országban, ahol tevékenykedik. 
 2. A tanácsadó tiszteletben tartja a társadalmi, környezeti és szélesebb körű vállalati felelősségvállalási szempontokat, felméri tettei hatását a környezetre és a körülötte lévő társadalomra, és ahol csak lehetséges, igyekszik takarékoskodni az erőforrásokkal. 
 3. A tanácsadónak fontos a sokszínűség megértése, elfogadása és kezelése a kultúra, a hit, a vallás, a faj és a nemek tekintetében, tiszteletben tartva mások szokásait, gyakorlatát és ésszerű törekvéseit.  
 4. A tanácsadó fontosnak tartja a vállalati társadalmi felelősségvállalás elveinek megértését és alkalmazását az ISO 26000:2010 (Társadalmi felelősségvállalás) szabványnak megfelelő iránymutatások szerint, ügyfeleit is ösztönzi a vállalati társadalmi felelősségvállalás elveinek alkalmazására saját szervezetükben. 
 5. A tanácsadó semmilyen körülmények között nem bonyolódik semmilyen korrupciós ügybe, tiszteletben tartja az OECD 2009-es vesztegetés elleni ajánlásában foglalt elveit.  
 
Scroll to Top

Kérjük, add meg email címedet a tartalom letöltéséhez!

Kérjük, add meg email címedet a tartalom letöltéséhez!

Webinárium megtekintése és tanulmány letöltése

A folyamatmenedzsment helyzete a hazai nagyvállalatoknál

Az űrlap kitöltése után e-mailben küldjük ki a webinárium linkjét és a tanulmányt.

Webinár - A folyamatmenedzsment helyzete a hazai nagyvállalatoknál

Név(Kötelező)
Kérjük céges e-mail címet használjon!
Hírlevélre feliratkozás
Hozzájárulás(Kötelező)