Magyar English

Странство

Неколку успешни приказни докажуваат дека сме подготвени да дадеме значителна професионална поддршка на различни компании од Централни, Јужни и Источно Европски земји кои се до скоро примени, или пак сакаат да се придружат на Европската Унија преку екстензивна употреба на нашето искуство во Унгарија во проект менаџмент и институирале развој. Ние треба да најдеме нови решенија за прашањата кои се појавуваат во различни економски и  и социјални средини, често преку адаптирање на нашите постоечки методологии.  Учеството на нашите консултанти со исклучително интернационално искуство, обезбедува ефективно и економично изведување на ваквите задачи.

Освен широкиот спектар на консултантски услуги, Vialto е исто така инволвиран во интернационален проектен менаџмент. Ние нудиме услуги, од подготовки на понуди до следење на проектот,помош при изведби на проекти, управување со партнерства и проектно и финансиско управување , како и целосно заднинска поддршка за целото времетраење на проектот.

Во меѓународните, главно проекти спонзорирани од Европската Унија, ние го покриваме целосниот спектар на  консалтинг, со сопствени ресурси или со инволвирање на стратегиски партнери. Ние сме горди на нашите широки  партенерства кои се зголемуваат, со големи, признаени, национални и интернационални организации, но сепак, се стремиме кон изнаоѓање на  нај адекватниот партнер за секој тендер во согласност со бараното знаење.

Нашите искусни консултанти поддржуваат управување со проекти, во активности како што се следење на задачите на проектот, развој и реализација на контрола на проектот, развој и изведба на навремено известување, како и  на системи за администрација на проектот, следење и управување со ризик, елаборирање  и реализација на план за комуникација и мотивација на проектот.

Vialto би сакал да ја истакне функцијата на потврда на  квалитетот и ревизија на проектите и на продуктите за време на или по процесот на имплементација. Целта на потврдата  на квалитетот е проверка на  на проектните операции , откривањето на проблеми и ризици кои се закануваат по целите на проектот, како и давање предлози за управување со ризик. Како независни експерти, ние се зафаќаме за ревизија и потврда на квалитетот во големи и комплексни проекти, како од професионална така и од проектна гледна точка.

Освен горенаведените услуги, Vialto Consulting е исклучитено искусна компанија во подготовка на тендерски документации, изведување процедури на набавка, евалуација на тендерска документација, како и управување на односи со клиенти.

За време на нашите задачи, изведени како процес на заедничко работење и учење, ние сме посветени кон  пренесување на нашето знаење и искуство до лидерите и вработените на нашите клиенти.

Заради географски, социјални и економски сличности, оттаму преку презентирање  вредно знаење стекнато преку искуство, Vialto цели кон  земји од бивша Југославија, Албанија, Романија, Бугарија и Турција. Оттаму, како резултат, во проекти финансирани од донатори и локални проекти, и благодарение на собраното знаење и засегнатите странки, ние воглавно се фокусираме во следниве области:

  • Јавна администрација: децентрализиран систем за имплементација, и национални планови за развој поврзани со проекти финансирани од донатори;
  • Образование: примарно фокусирањјќи се на високо образование, и хармонизација на структури од Европска Унија (главно Болоња Процеси)
  • Заштита на околина: вода, отпадни води, управување со отпади, и извори на енергија и обновлива енергија;
  • Регионален развој и меѓу-гранична соработка;
  • Проекти поврзани со статистичка, финансиска и економска конкуренција;
  • Земјоделство и рурален развој;
  • Труд и социјала;
  • Развој во јавен превоз (посебно во проекти во  железнички сообраќај)

Нашите меѓународни проекти се следниве:

Наслов Земја СтатусПериод на имплементација  Потекло на
Финансирање
 Дополнителни
информации
Студија за рурален развој  Босна и Хрцеговина  Затворен -Светска Банка  -
Техничка помош за имплементација на ТЕТРА
Фаза 2
Македонија
Во тек
Јули 2010 - Јануари 2013  Европска Унија/ИПА  Прочитај повеќе
Консултантски услуги за избор  на концесионер за изградба и користење на лесен шински  систем (трамвај) во градот Скопје Македонија
Во тек
Декември 2010 -  Август 2012 
Локална набавка Прочитај повеќе
 

Техничка спецификација за софтверски пакет на деловни Апликации (ERP) за потребите на АД Елем Скопје

Македонија  Затворен  Август 2009 - Февруари 2012  Локална набавка Прочитај повеќе
Консултантски услуги за набавка на систем за планирање на ресурси (ERP) Македонија  Затворен Октомври 2009 - Мај 2010   Светска Банка/ИБРДПрочитај повеќе
Стручна помош и собирање на податоци за зајакнување на статистичкиот капацитет во Министерство за земјоделие и руралниработи  Турција Во тек
Јануари 2011 - Септември 2012    Европска Унија/ИПАПрочитај повеќe

 Ако сте заинтересирани за соработка со нас на нашите интернационални прокети, Ве молиме проверете ги моменталните отворени позиции тука.