Magyar English

Легално

Користење на Домашна Страна

Vialto Consulting Ltd. (Vialto) го одобрува само личното, а не и комерцијалното користење на материјалите достапни на домашната страна. Оригиналните материјали и нивните копии се со задржани авторски права. Не е дозволено менување или репродуцирање на материјалите на домашната страна, а нивната јавна употреба и откривање е забранета.

Информации достапни на домашната страна

Vialto не превзема гаранција за презентираните материјали. Понатаму, не гарантира дека содржината на материјалите на домашната страна се точни и целосни. Vialto може да ги промени материјалите во било кое време без предупредување. Материјалите на страната може да бидат повремено со истечен рок, Vialto не се обврзуба на  нивно обновување.

Откривање на корисникот

Материјалите, информациите и известувањата пратени на оваа домашна страна од Корисникот, не се сметаат за доверливи или со задржани права. Vialto не превзема одговорност во врска со  со овие информации.

Упатување кон останати веб страни

Целта и можноста за поврзување со останати веб страни е исклучиво на Корисникот. Кога ги прифаќате овие можности за поврзување со останати веб страни, вие ја напуштате оваа страна. Vialto не превзема одговорност за тие веб страни или за нивната содржина.

Упатување кон оваа веб страна

Можете да поставувате референци на останати веб страни, кои ќе се поврзуваат со домашната страна.  Доколку домашната страна на Vialto е дадена како референца, морате да ги земете во предвид следниве работи:

  • Можете да креирате референца, но не можете да ја копирате содржината на страната.
  • Не можете да сугерирате дека Vialto ја одобрува страната или производите понудени на истата.
  • Не можете да ја претставите вашиот однос со Vialto на погрешен начин.
  • Не можете да објавувате неточни информации за производите или услугите на Vialto.
  • Не можете да го користите логото на Vialto без дозвола.
  • Не смее да постои содржина која може да се интерпретира како несоодветна, навредлива или контроверзна, но треба да е адресирана кон сите возрасти.
  • Vialto не превзема никаква одговорност за податоците, сликите, текстовите или останати информации објавени од други. Vialto не ја контролира цврстината, автентичноста и квалитетот на податоците објавени со помош на услугата, што значи дека не може да се поврзе со било каква штета или загуба предизвикана од информациите објавени од Корисникот. Vialto не може да биде одговорен за никаква директна или индиректна штета предизвикана од користење на услугата.

Основни Информации

  • Vialto има право да ги измени овие услови во било кое време со ажурирање на Легалната Изјава
  • Користењето на домашната страна укажува на прифаќање на горенаведените услови

Последно ажурирање на Јули 11, 2008